Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) / montażu (EAR)

Ubezpieczenia Budowy

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub wszystkich ryzyk montażu należy do tzw. grupy ubezpieczeń technicznych.

Ubezpieczenie ryzyka budowy

Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub wszystkich ryzyk montażu należy do tzw. grupy ubezpieczeń technicznych. Konstrukcja tego typu ubezpieczeń oparta jest na standardzie monachijskim, którego charakterystyczną cechą jest z jednej strony zakres typu ALL RISK, a z drugiej duża liczba klauzul dodatkowych modyfikujących zakres podstawowy. Tu trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że część klauzul proponowanych przez zakłady ubezpieczeń ma charakter zawężający zakres ubezpieczenia. 

Z tego powodu ubezpieczenia budowy czy też montażu wymagają sporej uwagi przy ich konstruowaniu, tak aby Ubezpieczony był w pełni świadomy tego co jest objęte zakresem a co pozostaje na jego ryzyku. Ważną sprawą jest również wskazanie tych klauzul, które warunkowo określają odpowiedzialność Ubezpieczyciela np. zapisy kl. 102, która mając charakter ograniczający zakres podstawowy wprowadza odpowiedzialność zakładu za szkody w instalacjach podziemnych pod warunkiem zasięgnięcia u odpowiednich władz informacji o podziemnych rurach, kablach i innych instalacjach znajdujących się na terenie placu budowy. Na bazie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy można również ubezpieczyć maszyny budowlane. Przy czym maszyny budowlane można objąć również odrębnym ubezpieczeniem dedykowanym dla sprzętu i maszyn budowlanych – wówczas zakres nie jest ograniczony do jednego placu budowy.  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy / montażu można również rozszerzyć o tzw. sekcję II czyli ubezpieczenie deliktowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej budowy (choć ze względu na jego stosunkowo wąski zakres sugerujemy Wykonawcom zawieranie odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności). Niektóre zakłady oferują również tzw. sekcję III tj. ubezpieczenie utraconego zysku spowodowanego szkodą w budowie (tzw. ALOP)

Statystyki

Wg danych posiadanych przez zakłady
ubezpieczeń najczęstszą przyczyną szkód na
terenie budowy są szkody spowodowane
niewłaściwym wykonawstwem oraz czynnikami
atmosferycznymi (zalania, huragany). Kolejną
kategorią szkód są szkody spowodowane błędem
projektowym lub wadą materiałową. Inną dość
częstą przyczyną szkód związanych z procesem
budowlanym są kradzieże sprzętu budowlanego.
Ważną sprawą jest takie wymodelowanie zakresu
aby wyżej wymienione przyczyny szkód znalazły się
w zakresie polisy budowlanej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ściśle powiązanym funkcjonalnie z ubezpieczeniem budowy są gwarancje ubezpieczeniowe mające na celu zapewnienie Inwestorowi środków w przypadku nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia wad i usterek. Dla Wykonawcy również (zwłaszcza w przypadku inwestorów publicznych) znaczenie mogą mieć gwarancje wadialne pozwalające na wzięcie udziału w przetargu bez zamrażania gotówki na koncie organizatora przetargu. Gwarancje dobrego wykonania czy usunięcia wad i usterek zawierane w zakładach ubezpieczeń pozwalają Wykonawcy na nienaruszanie limitów kredytowych udzielanych przez Banki itp. instytucje finansowe. Optymalnym rozwiązaniem w zakresie gwarancji jest wynegocjowanie z zakładem ubezpieczeń limitu gwarancyjnego na bazie, którego będzie można zawierać pojedyncze gwarancje w miarę aktualnych potrzeb. W limicie gwarancyjnym zakład określa warunki dot. gwarancji takie jak: stawka, maksymalna długość udzielanej gwarancji czy też maksymalna jej wartość. 

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel.  61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl