Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to jedne z najpopularniejszych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie majątkowe

Zważywszy na różnego rodzaju ryzyka jakie zagrażać mogą firmie trzeba być świadomym tego, że tego typu ubezpieczenia chronią nas przed szkodami katastroficznymi tj. takimi, które mogą doprowadzić do zniszczenia całego majątku firmy. Dlatego niezwykle ważne jest to aby ubezpieczenia te zawarte były w sposób absolutnie profesjonalny i zadziałały w sytuacji poważnej szkody. 

Ze względu na duże skomplikowanie produktów dot. ubezpieczenia mienia a co za tym idzie ze względu na duże ryzyko braku wypłaty odszkodowania (lub wypłaty odszkodowania w kwocie niższej niż powstała szkoda) wydaje się, że rozsądnym działaniem jest przerzucenie odpowiedzialności za zawarte ubezpieczenia na brokera ubezpieczeniowego.  Jako broker mamy duże doświadczenie w plasowaniu ubezpieczeń mienia. Będąc reprezentantem Ubezpieczonego dokładamy starań aby ubezpieczenia pozyskane za naszym pośrednictwem były zawarte w sposób należyty. Uwzględniamy każdorazowo indywidualne cechy Ubezpieczonego jak np. rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj materiałów, z których zbudowane są budynki, rodzaj i ilość zabezpieczeń przeciwpożarowych.  Ponadto we współpracy z Ubezpieczonym ustalamy sumy ubezpieczenia w takiej wysokości aby pozwoliły na odtworzenie firmy po poważnej szkodzie. Dokonujemy również głębokiej analizy oferowanych produktów pod kątem ich dopasowania do indywidualnej sytuacji Ubezpieczonego.

Wydawać by się mogło, że jeżeli firma ma zawarte poprawnie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to jej przyszłość jest już zabezpieczona. Jednak jak uczy życie – ubezpieczenie mienia to nie wszystko (patrz tabelka w prawym górnym rogu) !

Statystyki

Wg danych posiadanych przez zakłady
ubezpieczeń spośród firm, które zostały dotknięte
szkodą całkowitą tylko nieliczne wracają do swojej
pozycji sprzed szkody. Większość ogłasza upadłość
w ciągu roku od zdarzenia. Ok. 30 % ogłasza
upadłość w ciągu trzech lat od wystąpienia szkody.
Tylko 15 % firm po dużej szkodzie odzyskuje swoją
pozycję jak i wielkość porównywalną z tą sprzed
zdarzenia szkodowego.
Z firm, które odbudowują swoją pozycję ponad
90 % miało zawarte ubezpieczenie utraty zysku.

%

firm ogłasza upadłość w ciągu 3 lat od wystąpienia szkody

%

firm odzyskuje swoją pozycję po dużej szkodzie

Ubezpieczenie utraty zysku

Ściśle powiązanym funkcjonalnie z ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych jest oferowane przez większość zakładów ubezpieczenie utraty zysku. Ubezpieczenie to pozwala na przetrwanie kryzysu wywołanego poważną szkodą w mieniu firmy. Ubezpieczenie od utraty zysku dotyczy dwóch wielkości ekonomicznych mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego, tj. zysku operacyjnego oraz kosztów stałych. Ubezpieczeniem jest objęta ta część zysku operacyjnego, jaką przedsiębiorstwo osiągnęłoby w okresie trwania szkody przy założeniu niezakłóconej pracy (m.in. zysk zawarty w zniszczonych produktach gotowych i produkcji w toku a także w produktach, które nie uległy fizycznemu zniszczeniu, ale nie nadają się do sprzedaży, np. uległy zawilgoceniu w wyniku akcji ratowniczej itp.) oraz koszty stałe poniesione w tym czasie. Ubezpieczenie to zaczyna działać po szkodzie w mieniu, która zakłóca normalne funkcjonowanie zakładu i powinno działać  tak długo dopóki firma na nie odbuduje swojego potencjału sprzed szkody w mieniu.

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel.  61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl