Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowią dużą grupę ubezpieczeń związanych z życiem firmy. Ich podstawowym celem jest objęcie ochroną następstw szkód jakie możemy wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością. 

Ubezpieczenie OC

Zakresem podstawowym objętym tego typu ubezpieczeniami jest odpowiedzialność cywilna typu deliktowego i kontraktowego. W zależności od oferowanego produktu w zakresie podstawowym znajdziemy również ubezpieczenie OC za produkt. Jedną z ważniejszych spraw w modelowaniu zakresu OC jest ustalenie czasowych ram odpowiedzialności zakładu (tzw. trigger). 

Warto pamiętać, że w standardowym zakresie tego typu ubezpieczeń nie ma tzw. OC z tytułu wykonywanego zawodu – toteż prowadząc firmę, w której kluczowym ryzykiem jest OC z tytułu wykonywanego zawodu musimy wykupić dodatkowo OC zawodowe np. OC architekta i projektanta, OC księgowego itp.  Choć ubezpieczenia OC działalności skonstruowane są w zasadzie jako ubezpieczenia od wszystkich ryzyk to liczba wyłączeń zakresowych jest w nich dość duża – podobnie jak liczba klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ubezpieczenia. Właściwe wymodelowanie zakresu jak i wybór odpowiedniej sumy gwarancyjnej warto powierzyć profesjonalnym podmiotom zajmującym się ubezpieczeniami tj. brokerowi ubezpieczeniowemu. 

Statystyki

Wg danych posiadanych przez zakłady
ubezpieczeń najczęstszymi przyczynami odmów
wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności jest niewłaściwe określenie we
wniosku o ubezpieczenie prowadzonej
działalności. Niekiedy związane jest to z
pominięciem działalności ubocznej ale zdarza się
również błędne oznaczenie działalności głównej
Ubezpieczonego. Innym częstym powodem
odmów jest brak wykupienia odpowiednich do
prowadzonej działalności klauzul dodatkowych.

Ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku (Product Recall)

Swego rodzaju rozszerzeniem ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku. Ubezpieczenie to występuje w dwóch wariantach – jako ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku przez samego Ubezpieczonego jak i w formie pokrycia kosztów wycofania produktu z rynku przez osoby trzecie. Niekiedy obie te formuły występują w jednym oferowanym przez zakład ubezpieczeń produkcie. Ważne tu jest również to aby Ubezpieczony posiadał plan wycofania produktu i w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego działał zgodnie z tym planem.

Ubezpieczenie OC członków zarządu (D & O)

Swego rodzaju rozszerzeniem ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku. Ubezpieczenie to występuje w dwóch wariantach – jako ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku przez samego Ubezpieczonego jak i w formie pokrycia kosztów wycofania produktu z rynku przez osoby trzecie. Niekiedy obie te formuły występują w jednym oferowanym przez zakład ubezpieczeń produkcie. Ważne tu jest również to aby Ubezpieczony posiadał plan wycofania produktu i w przypadku zaistnienia zdarzenia szkodowego działał zgodnie z tym planem.

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel.  61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl