Ubezpieczenia cyber risk

Cyber ubezpieczenia

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych to nowy rodzaj ubezpieczeń odpowiadający na współczesne zagrożenia funkcjonowania firmy. 

Ubezpieczenie cyber risk

Celem tych ubezpieczeń jest ochrona przedsiębiorstwa w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych. Zapewnia ono pokrycie kosztów konsultantów i ekspertów ds. informatyki, odzyskiwania danych a także prawników, negocjatorów  i konsultantów PR. Ubezpieczenie tego typu pozwala ograniczyć i zminimalizować dotkliwe i daleko sięgające skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

Statystyki

Według danych laboratorium FortiGuard, tylko w
III kwartale 2018 r. liczba wariantów złośliwego
oprogramowania wzrosła aż o 43 proc. Wzrost
zagrożenia dla firm z sektora MŚP wynika z faktu,
że cyberprzestępcy koncentrują się na skutecznych
i gwarantujących wysoką „stopę zwrotu” atakach.
Zarządy w małych i średnich przedsiębiorstwach
przywykły myśleć, że ze względu na swoją wielkość
nie będą celem dla cyberprzestępców. Niestety
jest inaczej. Przechowują bowiem takie same dane
osobowe i finansowe jak wielkie firmy, a zazwyczaj
mają słabsze zabezpieczenia.

%

wzrosła liczba wariantów złośliwego oprogramowania

Ubezpieczenie pokrywa przede wszystkim:

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych, ujawnienia informacji handlowej, korzystania z usług podwykonawców i bezpieczeństwa sieci,
 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych),
 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru,
 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 • honoraria związane z odzyskaniem danych elektronicznych.

Standardowy zakres udzielanej ochrony obejmuje:

 • odpowiedzialność za dane osobowe i informacje handlowe – ubezpieczenie zapewnia pokrycie konsekwencji finansowych utraty lub bezprawnego użycia danych klientów lub pracowników, jak również wycieku informacji handlowych,
 • zarządzanie kryzysowe – ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego związanego z atakiem cybernetycznym, w tym usług świadczonych przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, kosztów wynagrodzenia prawników oraz konsultantów PR, których zadaniem jest odbudowa reputacji firmy lub wizerunku osób indywidualnych,
 • koszty śledztwa -ubezpieczenie pokrywa także koszty śledztwa informatycznego po zaistnieniu naruszenia bezpieczeństwa danych oraz niezbędne koszty powiadomień osób, których dane mogły zostać naruszone w wyniku wycieku,
 • postępowania administracyjne – ubezpieczenie pokrywa koszty porad prawnych związanych z postępowaniem prowadzonym przez organ uprawniony do nadzoru nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jak również kar administracyjnych nałożonych przez właściwy urząd,
 • dane elektroniczne – ubezpieczenie pokrywa koszty odzyskania lub odtworzenia danych elektronicznych.
  Możliwe są również rozszerzenia pokrywające okup czy kwestie związane z RODO.

 

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel. 61 827 25 89 / 61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl