Ubezpieczenia floty pojazdów / Ubezpieczenia OC/ AC/ NNW/ Assistance

Ubezpieczenie pojazdów

Ubezpieczenia flotowe tj. ubezpieczenia dedykowane dla flot pojazdów zaczynają się już od 5 – 6 pojazdów posiadanych przez jeden podmiot lub kilka podmiotów należących do szeroko rozumianej jednej grupy kapitałowej.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Podejście flotowe pozwala ustalić jednolitą stawkę na nadchodzące 12 miesięcy bez obawy, że szkody jakie mogą powstać w tym okresie wpłyną na stawki / składki wynegocjowane w umowie flotowej.  

Umowa flotowa obejmuje standardowe ubezpieczenia jakie są kierowane do właścicieli pojazdów tj. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto – casco , ubezpieczenie NNW a także Assistance. Umowa flotowa ma charakter ramowy – tj. określa stawki bądź składki a także warunki szczególne i klauzule dodatkowe jakie mogą być stosowane w konkretnym ubezpieczeniu np. kl. ładunkową w ubezpieczeniu AC czy dodatkowe limity na holowanie w ramach ubezpieczenia Assistance. 

Dzięki umowie flotowej możliwe jest również wyrównanie okresów ubezpieczenia wszystkich pojazdów do jednej daty co pozwala na wygodniejsze administrowanie flotą. Proces wyrównania okresów ubezpieczenia z reguły wymagać będzie dwuletniego okresu ubezpieczenia u jednego Ubezpieczyciela.

Statystyki

Wg danych posiadanych przez zakłady
ubezpieczeń ubezpieczenia komunikacyjne
stanowią największą grupę ubezpieczeń. Wynika
to po części z tego, że ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów są obowiązkowe a po części z tego, że
szkody komunikacyjne są stosunkowo najczęściej
pojawiającymi się szkodami w życiu firmy. Obecnie
coraz bardziej popularne stają się ubezpieczenia
typu GAP pozwalające na pokrycie utraty wartości
pojazdu w kolejnych latach użytkowania pojazdu,
które umożliwiają w przypadku szkody całkowitej
na odkupienie nowego pojazdu.

Ubezpieczenie GAP

Jak wiadomo wartość pojazdu w trakcie okresu użytkowania spada i z roku na rok jest coraz niższa. Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu a jego wartością z dnia szkody całkowitej. Możliwe jest również zawarcie ubezpieczenia GAP dla pojazdów w wieku do trzech lat. Wówczas wartością chronioną będzie wartość z dnia zawarcia ubezpieczenia AC a nie wartość pojazdu nowego. 

W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony otrzyma wypłatę dwóch odszkodowań – jedno z polisy podstawowej tj. z Auto – casco lub OC sprawcy a drugie odszkodowania otrzyma z polisy GAP co pozwoli kupić nowy samochód klasy podobnej jak utracony. 

Przykładowy sposób działania ubezpieczenia GAP

Samochód o wartości fakturowej 150.000 zł uległ spaleniu w trzecim roku jego użytkowania. Ubezpieczyciel AC wypłaci jego wartość rynkową z dnia szkody np. 90.000 zł. Różnicę czyli 60.000 zł uzyskamy z ubezpieczenia GAP. W ostatecznym rozliczeniu szkody Ubezpieczony otrzyma więc  150.000 zł tj. wartość za jaką go zakupił u dealera. 

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Zgoda

ul. Macieja Rataja 38, 61-695 Poznań
tel.  61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl