OBSŁUGA BROKERSKA FIRM

tel. 61 827 25 89 / 61 827 25 82
e-mail: biuro@hfb-broker.pl

DOŚWIADCZENIE

Naszym Klientom w zależnosci od specyfiki działalności proponujemy usługi w zakresie identyfikacji ryzyka oraz różnorodne rozwiązania w celu minimalizacji istniejących zagrożeń.

Kompleksowa obsługa świadczona przez HFB-Broker sp. z o.o. polega na:

 • obserwacji rynku ubezpieczeniowego pozwalającej dobrać najodpowiedniejszy produkt oraz najsolidniejszy zakład ubezpieczeniowy,
 • skrupulatnej oraz profesjonalnej administracji ubezpieczeniowej przez cały okres ubezpieczenia,
 • pośrednictwie oraz monitoringu zawieranych umów ubezpieczeniowych,
 • profesjonalnym doradztwie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
 • fachowej pomocy w procesie likwidacji szkód,
 • negocjacji z Ubezpieczycielami najkorzystniejszych warunków ubezpieczeniowych.

Oferujemy bogaty wachlarz produktów ubezpieczeniowych tj.

 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia finansowe,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia życiowe,

Obsługujemy i podejmujemy współpracę z różnorodnymi podmiotami m.in.:

 • firmy budowlane,
 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • biura architektoniczne,
 • kluby sportowe,
 • itp.

W zależności od specyfiki działalności proponujemy usługi w zakresie oceny ryzyka dobierając tym samym różnorodne rozwiązania i wybór odpowiednich programów ubezpieczeniowych w celu minimalizacji istniejących ryzyk.

Gotowi jesteśmy zawsze do realizacji potrzeb i wyzwań stawianych przez naszych Klientów przy przygotowywaniu oraz wdrażaniu programów ubezpieczeniowych.

Służymy pomocą i radą w procesie likwidacji szkód.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową ocenę ryzyka, dokonywaną na podstawie indywidualnie przeprowadzonego audytu.

W oparciu o zebrane dane przygotowujemy program ubezpieczeń dobrany pod kątem profilu działalności Państwa Firmy.

Realną korzyścią dla naszego Klienta jest obniżenie kosztu ubezpieczenia przy zachowaniu możliwie najszerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

W naszej ofercie znajdują się wszystkie dostępne na rynku produkty
ubezpieczeniowe m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
 • ubezpieczenie utraty zysku

Pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z oferowanych przez naszą firmę produktów finansowych.

W celu usprawnienia procesu wydawania gwarancji proponujemy zawarcie umowy ramowej, określającej wysokość limitu do wykorzystania na poszczególne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych tj:

 • gwarancje przetargowe (gwarancja wadialna)
 • gwarancje dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
 • ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego
 • ubezpieczenie należności finansowych.

Nasza oferta w zakresie obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych charakteryzuje się opracowaniem programu ubezpieczeniowego zawierającego:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń,
 • negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia uwzględniających najszerszy zakres ochrony przy jednocześnie najniższej stawce,
 • program ubezpieczeniowy dobierany jest pod kątem indywidualnych oczekiwań Klienta,
 • opracowanie umowy flotowej ubezpieczeń komunikacyjnych gwarantującej niezmienność stawek,
 • fachową pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji polis wraz z kontrolą terminu ekspiracji ochrony ubezpieczeniowej,
 • wykonywanie szczegółowych raportów i analiz dotyczących między innymi:
  • porównania ofert zaproponowanych przez Ubezpieczycieli
  • zawartych ubezpieczeń
  • likwidacji szkód
  • płatności rat

HFB Broker sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w ubezpieczaniu ryzyk budowlano - montażowych. 

W szczególności Nasza Firma specjalizuje się w obsłudze:

 • firm budowlanych wykonujących różnorodne projekty budowlane np. budowa linii kolejowych, dróg i autostrad,
 • podmiotów wykonujących konstrukcje stalowe (lotniska, stadiony, itp.)
 • firm realizujących nowoczesne elewacje szklane (centra handlowe, kompleksy sportowo - rekreacyjne itp)

Wśród oferowanych przez nas produktów są między innymi ubezpieczenia:

 • wszystkich ryzyk budowy (CAR)
 • odpowiedzialności cywilnej uczestników procesu budowlanego
 • odpowiedzialności cywilnej ogólnej
 • następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych
 • maszyn budowlanych
 • sprzętu budowlanego
 • utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn

Obsługujemy i przygotowujemy zróżnicowane projekty ubezpieczeniowe dotyczące grup zawodowych z różnych branż.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu programów ubezpieczeniowych (dedykowanych zwłaszcza dla firm działających w branżach finansowych) cechujących się mnogością korzystnych dla Klienta warunków nierzadko będących odstępstwem od standardowych zapisów umownych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • ubezpieczenia grupowe na życie
 • programy opieki medycznej
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Podczas przygotowania programu oferujemy naszym Klientom

 • audyt aktualnych umów ubezpieczenia,
 • projektowanie programu według indywidualnych potrzeb Klientów,
 • porównanie ofert Zakładów Ubezpieczeń,
 • przeprowadzenie negocjacji warunków umowy
 • przedstawienie rekomendacji dotyczącej wyboru potencjalnego ubezpieczyciela.

Zapewniamy Państwu opracowanie materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie prezentacji i szkoleń dla pracowników.

Oferujemy Klientom fachową pomoc w likwidacji szkód i dochodzeniu roszczeń.

Prowadzimy ewidencję zawartych polis, przypominając o płatnościach rat składek.

HFB Broker jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, które w myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu.

Konsekwencje samodzielnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści mogą być bardzo wysokie, szczególnie w branży budowlanej czy medycznej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przenosi ciężar tych finansowych konsekwencji na zakład ubezpieczeń.  

Zabezpieczając działalność naszych Klientów koncentrujemy się na takim dostosowaniu warunków ubezpieczenia i klauzul, by z jednej strony gwarantowały wypłatę odszkodowania, a z drugiej stanowiły koszt na realnie najniższym poziomie.